null

Sektori Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Sektor za informatičke poslove i statistiku

obavlja stručne poslove vezane za: održavanje Veb sajta, izmenu i dopuna sadržaja sajta i razvoja novih aplikacija, održavanje programa i bezbednosne strukture mrežnog sistema, pripremu uputstava i obuka za korišćenje programa, administriranje računarskih sistema i računarske mreže, obavljanje informatičkih poslova, pripreme, obrade i analize podataka informacionog sistema Zavoda.
Poslovi

U Sektoru se obavljaju stručni poslovi koji se odnose na:

 • aktivnosti vezane za održavanje Veb sajta, izmena i dopuna sadržaja sajta i razvoja novih aplikacija;
 • održavanje programa i bezbednosne strukture mrežnog sistema;
 • pripremu uputstava i obuka za korišćenje programa;
 • administriranje računarskih sistema i računarske mreže;
 • obavljanje informatičkih poslova, pripreme, obrade i analize podataka informacionog sistema Zavoda.

Rukovodilac Sektora, Prof. dr Željko Stanković
Adresa: Fabrisova 10
E-mail: zeljko.stankovic@zuov.gov.rs

Sektor za pravne i kadrovske poslove

obavlja stručne poslove koji se odnose na: aktivnosti po pitanju zakonitosti rada Zavoda u oblasti pravnih poslova, aktivnosti vezane za pripremu materijala za sednice Upravnog i Nadzornog odbora;kontrolu sprovođenja mera zaštite na radu i protivpožarne zaštite, sprovođenje poslova javnih nabavki, obezbeđivanje, a po potrebi i neposredna izrada opštih akata u skladu sa pozitivnim propisima i davanje stručnog mišljenja Organima Zavoda ili zaposlenim.
Poslovi

     U Sektoru se obavljaju stručni poslovi koji se odnose na:

 • Praćenje primene pozitivnih propisa iz delokruga rada Zavoda;
 • Pravno oblikovanje akata;
 • Učešće u davanju mišljenja na predloge akata koje priprema Zavod za Nacionalni prosvetni savet, Savet za obrazovanje odraslih i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;
 • Ugovorni odnosi Zavoda sa pravnim subjektima (pravnim i fizičkim licima);
 • Stručni poslovi za potrebe Upravnog odbora i Nadzornog odbora, Kolegijuma Zavoda i drugih pomoćnih tela;
 • Izrada Plana nabavki i Plana centralizovanih javnih nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje;
 • Saradnja sa Ministarstvom finansija – Upravom za javne nabavke, Upravom za zajedničke poslove republičkih organa i dr;
 • Kadrovski i drugi poslovi iz oblasti rada i radnih odnosa;
 • Obavljanje stručno – operativnih, administrativno – tehničkih i kancelarijskih poslova, ažuriranje arhivske građe i slično;
 • Stručna pomoć i koordinacija u radu drugih organizacionih jedinica Zavoda;
 • Razmatranje zahteva po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Rukovodilac Sektora, Zdravko Vojnović
Adresa: Fabrisova 10
Tel. 011/206-80-59

Sektor za finansijske i računovodstvene poslove

obavlja stručne poslove koji se odnose na: aktivnosti po pitanju zakonitosti rada Zavoda u oblasti finansija, planiranje potrebnih finansijskih sredstava i preduzimanje mera za sprovođenje usvojenog plana, praćenje stanja sredstava na računima i predlog dinamike plaćanja, organizaciju, a po potrebi i učešće u izradi odgovarajućih izveštaja po načelima tačnosti, ažurnosti i urednosti i koordinaciju rada finansijske službe sa nadležnim Sektorom u Ministarstvu prosvete i nauke.
Poslovi

     U Sektoru se obavljaju stručni poslovi koji se odnose na:

 • aktivnosti po pitanju zakonitosti rada Zavoda u oblasti finansija;
 • planiranje potrebnih finansijskih sredstava i preduzimanje mera za sprovođenje usvojenog plana;
 • praćenje stanja sredstava na računima i predlog dinamike plaćanja;
 • organizaciju, a po potrebi i učešće u izradi odgovarajućih izveštaja po načelima tačnosti, ažurnosti i urednosti;
 • koordinaciju rada finansijske službe sa nadležnim Sektorom u Ministarstvu prosvete i nauke.

Rukovodilac Sektora, Danijela Jovanović
Adresa: Fabrisova 10
Telefon: 011/206-80-26
E-mail: danijela.jovanovic@zuov.gov.rs

Sektor za opšte poslove

obavlja stručne poslove koji se odnose na:davanje uslova i stručnog mišljenja na urbanističko-planska dokumenata, u pogledu ispunjenosti pedagoških standarda prostora (veličina i kapaciteti), u delu koji se odnosi na planiranje mreže vaspitno-obrazovnih ustanova, davanje stručnog mišljenja u vezi sa raspolaganjem na nepokretnostima u državnoj svojini u smislu Zakona o sredstvima u svojini RS, a čiji su korisnici obrazovne ustanove, pripremanje analiza i predloga za uvođenje inovacija i osavremenjivanje opreme i prostora obrazovno-vaspitnih institucija, umnožavanje i distribuciju materijala koji priprema Zavod i kurirske poslove za potrebe Zavoda.
Poslovi

     U Sektoru se obavljaju stručni poslovi koji se odnose na:

 • davanje uslova i stručnog mišljenja na urbanističko-planska dokumenata, u pogledu ispunjenosti pedagoških standarda prostora (veličina i kapaciteti), u delu koji se odnosi na planiranje mreže vaspitno-obrazovnih ustanova;
 • davanje stručnog mišljenja u vezi sa raspolaganjem na nepokretnostima u državnoj svojini u smislu Zakona o sredstvima u svojini RS, a čiji su korisnici obrazovne ustanove;
 • pripremanje analiza i predloga za uvođenje inovacija i osavremenjivanje opreme i prostora obrazovno-vaspitnih institucija;
 • procedure planiranja nabavki, sprovođenje postupka javnih nabavki i izvršenje ugovora, a u skladu sa Pravilnikom o bližem uređivanju postupka javne nabavke unutar Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja;
 • umnožavanje i distribuciju materijala koji priprema Zavod;
 • kurirske poslove za potrebe Zavoda.

Rukovodilac Sektora, Nebojša Baralić
Adresa: Fabrisova 10
Telefon: 011/206-80-07
E-mail: nebojsa.baralic@zuov.gov.rs

Vesti