Obaveštenje o prijavi stručnog skupa

31

Obaveštavamo vas da je 8. 9. 2017. godine stupio na snagu novi Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. Glasnik“ br. 81/2017).

Stručni skup možete prijaviti na stranici Zavoda http://skupovi.zuov-katalog.rs

Prijave koje su pristigle na sajt ZUOV-a nakon 2. 10. 2017. biće uzete u razmatranje po odredbama ovog pravilnika i opštih akata Zavoda.

Članovi Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju  i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
(„Sl. glasnik RS”, br. 81/2017)

Stručni skupovi su:

1) Kongres i sabor. Kongres kao organizacioni oblik naučnog, odnosno stručnog karaktera, za najmanje 200 učesnika određenog profila, koji počinje plenarnom sednicom, a rad se odvija u grupama na različite teme i završava se zaključcima i preporukama. Sabor kao tradicionalni organizacioni oblici sa više tema, za najmanje 100 učesnika određenog profila, koji počinju plenarnim izlaganjima, a rad se odvija u manjim grupama po pojedinačnim temama;

2) Susreti i dani kao tradicionalni organizacioni oblici sa više tema, za najmanje 100 učesnika određenog profila, koji počinju plenarnim izlaganjima, a rad se odvija u manjim grupama po pojedinačnim temama;

3) Konferencija kao organizacioni oblik sa određenom širom temom, za najmanje 70 učesnika, koja počinje uvodnim plenarnim izlaganjem, radom u manjim grupama o podtemama i sumiranjem i zaključivanjem u plenarnom sastavu;

4) Savetovanje kao organizacioni oblik, u vezi sa temom povodom koje je potrebno doneti neku vrstu odluke, kroz razmenu iskustava, analizu i konsultacije;

5) Simpozijum je organizacioni oblik koji se sastoji od više izlaganja o temi, a učesnici je sveobuhvatno razmatraju iz različitih uglova;

6) Okrugli sto kao organizacioni oblik koji počinje kratkim uvodom o temi i sveobuhvatnom raspravom učesnika u razradi date teme i mogućim načinima rešavanja problema.

7) Tribina kao organizacioni oblik sa određenom temom, namenjena obaveštavanju učesnika koji nakon uvodnog izlaganja stručno raspravljaju o temi;

8) Vebinar je prezentacija, predavanje, radionica, seminar koji se organizuje preko interneta.

Letnje i zimske škole su oblik stručnog usavršavanja koji je usmeren na razmenu različitih iskustava u podučavanju i učenju i traju najmanje tri dana.

Oblici rada na konferenciji, kongresu, saboru, susretima i danima su: plenarna izlaganja, sekcija, poster prezentacija, okrugli sto, tribina.

Konferencija/kongres sa istim temama, trajanjem i realizatorima može se organizovati samo jedanput.

Programski odbor konferencije, kongresa, sabora, susreta i dana, u sastavu treba da ima stručna/naučna lica iz odgovarajuće naučne i/ili stručne oblasti (sa odgovarajućim zvanjem i objavljivanim radovima iz stručne/naučne oblasti kojoj je skup posvećen). Programski odbor utvrđuje program rada, određuje recenzente i izbor radova koji će biti saopšteni i stara se o ugledu skupa u naučnoj/stručnoj javnosti.
Broj izlagača/realizatora stručnog/naučnog skupa, odnosno na njemu podnetih saopštenja, ne može biti manji od pet.

Skup sa međunarodnim učešćem organizovan na teritoriji Republike Srbije treba da ima najmanje jednu četvrtinu stranih predavača.

U okviru prijave stručnog skupa potrebno je navesti imena stručnih lica koja čine programski odbor stručnog skupa, njihove reference i reference realizatora stručnog skupa (predavača, moderatora).

Član 13

Stručne skupove mogu da obavljaju pravna lica koja su registrovana za delatnost u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Stručna usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika stručnih predmeta u srednjim stručnim školama mogu da organizuju i privredna društva i ustanove čija je delatnost predmet stručnog usavršavanja.

Stručni skup je priznat oblik stručnog usavršavanja ako je odobren od strane Zavoda, odnosno Pedagoškog zavoda.

Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ uprave nadležan za poslove obrazovanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavod i Pedagoški zavod, organizuju stručne skupove bez odobravanja.

Organizator stručnog skupa iz stava 1. ovog člana elektronskim putem prijavljuje Zavodu održavanje stručnog skupa najkasnije 60 dana pre njegovog početka.

Stručni skup se odobrava za period od jedne godine. Zavod na zahtev organizatora može da da saglasnost da se odobreni stručni skup realizuje više puta u toku jedne godine.

Uz prijavu organizator stručnog skupa dostavlja:

1) naziv skupa;
2) cilj skupa;
3) teme skupa i okvirne programske sadržaje kao i prioritetne oblasti stručnog usavršavanja kojima pripada skup po svojoj tematici;
4) okvirni plan rada;
5) ciljnu grupu;
6) datum održavanja;
7) imena stručnih lica koja čine programski odbor stručnog skupa, njihove reference i reference realizatora stručnog skup;

8) dokaz o uplati sredstava za rad komisije za ocenjivanje stručnog skupa.

Ministarstvo vodi evidenciju o učešću na stručnim skupovima unutar registra nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika i omogućava ustanovama uvid u registar za zaposlene u ustanovama.

Stručni skupovi kao odobreni oblik stručnog usavršavanja, uključujući i one koje je odobrio Pedagoški zavod, objavljuju se na veb stranici Zavoda, najkasnije 30 dana pre održavanja stručnog skupa.

Organizator je dužan da stručni skup, kao odobreni oblik stručnog usavršavanja, održi prema objavljenim uslovima u skladu sa ovim pravilnikom i da u roku od 30 dana, u elektronskom obliku, dostavi Zavodu izveštaj o održanom stručnom skupu sa spiskom učesnika.

Za učestvovanje na stručnom skupu, organizator stručnog skupa, izdaje uverenje nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku, ako je skup odobren kao oblik stručnog usavršavanja od strane Zavoda, odnosno Pedagoškog zavoda. Uverenje sadrži podatke o učesniku, organizatoru, stručnom skupu, trajanju, broju bodova.

Način prijave:

  • Prijavljivanje stručnih skupova vrši se putem elektronskog formulara najkasnije dva meseca pre njegovog početka, u skladu sa članom 13 navedenog pravilnika i Odlukom direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
  • Formular mora biti popunjen ćiriličnim pismom (ćirilični kodni raspored)
  • Sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom možete prijaviti više stručnih skupova
  • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33 i 011 /206 80 61

NAPOMENA:

  • Uplata na ime pokrića stručnih i administrativnih troškova ZUOV-a iznosi 10.000,00 (desethiljadadinara), na ime pokrića troškova rada komisije za priznavanje navedenog oblika stalnog stručnog usavršavanja, uplaćuje novčani iznos od:  10.000,00 dinara – stručni skup sa jednim održavanjem30.000,00 dinara – stručni skup od dva do pet održavanja i 40.000,00 – stručni skup sa šest i više održavanja;

Za priznavanje i odobravanje letnje/zimske škole kao oblika stalnog stručnog usavršavanja  uplaćuje se iznos od 10.000,00 dinara.

  • Zbog promene zakonske regulative, obavezno preuzmite najnovije priloge potrebne za prijavu!