Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da Republika Srbija osniva Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja radi praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja, za obavljanje razvojnih, savetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Odluka Vlade o osnivanju Zavoda objavljena je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 73/04 od 25. juna 2004.

Na osnivanje, organizaciju i rad Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja primenjuju se propisi o javnim službama. O promeni naziva, sedišta i statusnoj promeni Zavoda odlučuje Vlada. Na Statut i Godišnji plan i program rada Zavoda saglasnost daje Vlada.

Zavod je upisan u registar Privrednog suda u Beogradu, rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu broj Fi 8518/04 od 23. avgusta 2004.

Zavod obavlja stručne poslove iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i učestvuje u pripremi propisa iz nadležnosti Ministarstva prosvete, Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, odlukom o osnivanju i Statutom Zavoda.

Vizija Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja jeste da u narednom periodu izgradi, održava i unapređuje sopstveni status prepoznatljive institucije koja daje stručni doprinos, iz svoje nadležnosti, razvoju sistema obrazovanja i vaspitanja i time ga čini kvalitetnijim.

Misija Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja jeste da obezbedi da poslovi u vezi sa pripremom dokumenata, davanjem stručne ocene kvaliteta udžbenika i stručnih mišljenja iz nadležnosti Ministarstva prosvete, Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih budu stručno urađeni i opšte prihvaćeni, kao i da aktivnosti u vezi sa koordinacijom i saradnjom sa predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim institucijama, institutima, privredom i poslodavcima, stvore preduslove za unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji.

Centar za razvoj programa i udžbenika obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremanje: programa obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama (predškolsko, osnovno i opšte srednje obrazovanje), programa predškolskog i osnovnog obrazovanja u inostranstvu, standarda kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava, kao i davanje stručne ocene udžbenika i nastavnih sredstava.

Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju obavlja stručne poslove koji obuhvataju: pripremanje standarda kompetencija za profesiju nastavnik i vaspitač; unapređivanje i razvoj sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju; pripremanje programa za uvođenje u posao pripravnika i programa za polaganje ispita za dozvolu za rad nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora i pružanje stručno-pedagoške pomoći zaposlenima u obrazovanju.

Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih ostvaruje poslove koji se odnose na: razvoj, praćenje i osiguranje kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih; stručno usavršavanje nakon završenog srednjeg obrazovanja, stručno osposobljavanje i obuku, pripremanje stručne mature, završnih, specijalističkih i majstorskih ispita, pripremanje programa stručnog osposobljavanja i obuke, kao i davanje stručne ocene udžbenika i nastavnih sredstava za srednje stručne škole i obrazovanje odraslih.

Sektor za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja obavlja stručne poslove vezane za praćenje i razvoj obrazovanja dece i učenika sa smetnjama u razvoju, inkluzivno obrazovanje, praćenje i unapređivanje obrazovanja dece sa izuzetnim sposobnostima (talentovani i obdareni) i obrazovanje nacionalnih manjina.

Sektor za informatičke poslove i statistiku obavlja stručne poslove vezane za: održavanje Veb sajta, izmenu i dopuna sadržaja sajta i razvoja novih aplikacija, održavanje programa i bezbednosne strukture mrežnog sistema, pripremu uputstava i obuka za korišćenje programa, administriranje računarskih sistema i računarske mreže, obavljanje informatičkih poslova, pripreme, obrade i analize podataka informacionog sistema Zavoda.

Sektor za pravne i kadrovske poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na: aktivnosti po pitanju zakonitosti rada Zavoda u oblasti pravnih poslova, aktivnosti vezane za pripremu materijala za sednice Upravnog i Nadzornog odbora;kontrolu sprovođenja mera zaštite na radu i protivpožarne zaštite, sprovođenje poslova javnih nabavki, obezbeđivanje, a po potrebi i neposredna izrada opštih akata u skladu sa pozitivnim propisima i davanje stručnog mišljenja Organima Zavoda ili zaposlenim.

Sektor za finansijske i računovodstvene poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na: aktivnosti po pitanju zakonitosti rada Zavoda u oblasti finansija, planiranje potrebnih finansijskih sredstava i preduzimanje mera za sprovođenje usvojenog plana, praćenje stanja sredstava na računima i predlog dinamike plaćanja, organizaciju, a po potrebi i učešće u izradi odgovarajućih izveštaja po načelima tačnosti, ažurnosti i urednosti i koordinaciju rada finansijske službe sa nadležnim Sektorom u Ministarstvu prosvete i nauke.

Sektor za opšte poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na:davanje uslova i stručnog mišljenja na urbanističko-planska dokumenata, u pogledu ispunjenosti pedagoških standarda prostora (veličina i kapaciteti), u delu koji se odnosi na planiranje mreže vaspitno-obrazovnih ustanova, davanje stručnog mišljenja u vezi sa raspolaganjem na nepokretnostima u državnoj svojini u smislu Zakona o sredstvima u svojini RS, a čiji su korisnici obrazovne ustanove, pripremanje analiza i predloga za uvođenje inovacija i osavremenjivanje opreme i prostora obrazovno-vaspitnih institucija, umnožavanje i distribuciju materijala koji priprema Zavod i kurirske poslove za potrebe Zavoda.

Upravljanje, organizacija i zaposleni

 

U P R A V LJ A NJ E

Organi Zavoda su: Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor.
Upravni odbor je organ upravljanja Zavoda i ima pet članova, od kojih su dva iz reda zaposlenih u Zavodu. Članove imenuje i razrešava Vlada.

Upravni odbor ima sledeće nadležnosti:
–  donosi Statut Zavoda;
–  donosi godišnji plan i program rada Zavoda;
–  utvrđuje predlog finansijskog plana Zavoda za pripremu budžeta za narednu godinu;
–  donosi finansijski plan Zavoda;
–  usvaja godišnji izveštaj o radu Zavoda;
–  usvaja godišnji obračun i izveštaje o poslovanju Zavoda;
–  odlučuje o korišćenju sredstava, u skladu sa Zakonom;
–  podnosi inicijativu ministru, Nacionalnom prosvetnom savetu, Savetu za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, odnosno Vladi, za rešavanje određenih pitanja iz nadležnosti Zavoda;
–  daje smernice direktoru Zavoda za ostvarivanje poslovne politike.
Predsednik Upravnog odbora je Đurđica Komlenović.

Nadzorni odbor je organ nadzora nad poslovanjem Zavoda i ima tri člana, od kojih je jedan iz reda zaposlenih u Zavodu. Članove imenuje i razrešava Vlada.
Nadzorni odbor ima sledeće nadležnosti:
–  vrši nadzor nad poslovanjem Zavoda;
–  pregleda godišnje obračune i izveštaje o poslovanju Zavoda;
–  pregleda poslovne knjige i druga dokumenta Zavoda.
Predsednik Nadzornog odbora je Zoran Milošević.

Direktor Zavoda rukovodi radom Zavoda i imenije ga i razrešava Vlada. Mandatni period je pet godina. Direktor Zavoda je mr Zlatko Grušanović.

Direktor Zavoda ima sledeće nadležnosti:
–  organizuje i rukovodi radom Zavoda;
–  zastupa Zavod u pravnom prometu sa trećim licima;
–  predlaže akte koje donosi Upravni odbor;
–  podnosi izveštaj o radu Upravnom odboru;
–  izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;
–  stara se o zakonitosti rada Zavoda i odgovara za zakonitost rada, korišćenje i raspolaganje imovinom Zavoda;
–  donosi Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Upravnog odbora;
–  donosi druge opšte akte koje ne donosi Upravni odbor;
–  predlaže godišnji plan i program rada Zavoda;
–  odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, statutom i drugim opštim aktom.

O R G A N I Z A C I J A   R A D A

Zavod u svom sastavu ima organizacione jedinice, i to:
–  Centar za razvoj programa i udžbenika
–  Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
–  Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
–  Sektor za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
–  Sektor za informatičke poslove i statistiku
–  Sektor za pravne i kadrovske poslove
–  Sektor za finansijske i računovodstvene poslove
–  Sektor za opšte poslove

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ 72/09 i 52/11) u članovima 19. 20. i 21. bliže je utvrdio stručne poslove koje obavljaju centri kao organizacione jedinice Zavoda.

Z A P O S L E N I

Na dan 1. jula 2012. godine ukupan broj zaposlenih je 101 sa sledećom kvalifakacionom strukturom: doktora nauka – 7, magistara nauka- 7, visoka stručna sprema- 65, vss Master- 2, vss Bachelor – 2, viša stručna sprema – 6, srednja stručna sprema – 9, KV – 1 i PK – 3.

Od ukupnog broja zaposlenih, 66 su osobe ženskog, a 35 muškog pola. Ukupno 74 zaposlena ima 10 i više godina radnog iskustva pretežno u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja osnovala je Vlada Republike Srbije radi praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja. U Zavodu se obavljaju  razvojni, savetodavni, istraživački i stručni poslovi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja učestvuje u pripremi propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja iz nadležnosti Ministarstva prosvete i nauke, Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

U svom sastavu, Zavod ima osam organizacionih jedinica: Centar za razvoj programa i udžbenika, Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Sektor za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i opšteg srednjeg obrazovanja i vaspitanja, Sektor za informatičke poslove i statistiku, >Sektor za pravne i kadrovske poslove, Sektor za finansijske i računovodstvene poslove i Sektor za opšte poslove.

Centar za razvoj programa i udžbenika obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremanje: programa obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama (predškolsko, osnovno i opšte srednje obrazovanje), programa predškolskog i osnovnog obrazovanja u inostranstvu, standarda kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava, kao i davanje stručne ocene udžbenika i nastavnih sredstava.

Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju obavlja stručne poslove koji obuhvataju: pripremanje standarda kompetencija za profesiju nastavnik i vaspitač; unapređivanje i razvoj sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju; pripremanje programa za uvođenje u posao pripravnika i programa za polaganje ispita za dozvolu za rad nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora i pružanje stručno-pedagoške pomoći zaposlenima u obrazovanju.

Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih ostvaruje poslove koji se odnose na: razvoj, praćenje i osiguranje kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih; stručno usavršavanje nakon završenog srednjeg obrazovanja, stručno osposobljavanje i obuku, pripremanje stručne mature, završnih, specijalističkih i majstorskih ispita, pripremanje programa stručnog osposobljavanja i obuke, kao i davanje stručne ocene udžbenika i nastavnih sredstava za srednje stručne škole i obrazovanje odraslih.

Sektor za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja obavlja stručne poslove vezane za praćenje i razvoj obrazovanja dece i učenika sa smetnjama u razvoju, inkluzivno obrazovanje, praćenje i unapređivanje obrazovanja dece sa izuzetnim sposobnostima (talentovani i obdareni) i obrazovanje nacionalnih manjina.

Sektor za informatičke poslove i statistiku obavlja stručne poslove vezane za: održavanje Veb sajta, izmenu i dopuna sadržaja sajta i razvoja novih aplikacija, održavanje programa i bezbednosne strukture mrežnog sistema, pripremu uputstava i obuka za korišćenje programa, administriranje računarskih sistema i računarske mreže, obavljanje informatičkih poslova, pripreme, obrade i analize podataka informacionog sistema Zavoda.

Sektor za pravne i kadrovske poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na: aktivnosti po pitanju zakonitosti rada Zavoda u oblasti pravnih poslova, aktivnosti vezane za pripremu materijala za sednice Upravnog i Nadzornog odbora;kontrolu sprovođenja mera zaštite na radu i protivpožarne zaštite, sprovođenje poslova javnih nabavki, obezbeđivanje, a po potrebi i neposredna izrada opštih akata u skladu sa pozitivnim propisima i davanje stručnog mišljenja Organima Zavoda ili zaposlenim.

Sektor za finansijske i računovodstvene poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na: aktivnosti po pitanju zakonitosti rada Zavoda u oblasti finansija, planiranje potrebnih finansijskih sredstava i preduzimanje mera za sprovođenje usvojenog plana, praćenje stanja sredstava na računima i predlog dinamike plaćanja, organizaciju, a po potrebi i učešće u izradi odgovarajućih izveštaja po načelima tačnosti, ažurnosti i urednosti i koordinaciju rada finansijske službe sa nadležnim Sektorom u Ministarstvu prosvete i nauke.

Sektor za opšte poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na:davanje uslova i stručnog mišljenja na urbanističko-planska dokumenata, u pogledu ispunjenosti pedagoških standarda prostora (veličina i kapaciteti), u delu koji se odnosi na planiranje mreže vaspitno-obrazovnih ustanova, davanje stručnog mišljenja u vezi sa raspolaganjem na nepokretnostima u državnoj svojini u smislu Zakona o sredstvima u svojini RS, a čiji su korisnici obrazovne ustanove, pripremanje analiza i predloga za uvođenje inovacija i osavremenjivanje opreme i prostora obrazovno-vaspitnih institucija, umnožavanje i distribuciju materijala koji priprema Zavod i kurirske poslove za potrebe Zavoda.