null

Centar za razvoj programa i udžbenika

obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremanje: programa obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama (predškolsko, osnovno i opšte srednje obrazovanje), programa predškolskog i osnovnog obrazovanja u inostranstvu, standarda kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava, kao i davanje stručne ocene udžbenika i nastavnih sredstava.

Centar za razvoj programa i udžbenika obavlja stručne poslove iz oblasti obrazovanja i vaspitanja koji se, naročito, odnose na pripremu:

 • standarda kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava;
 • standarda uslova za ostvarivanje posebnih programa u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
 • osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
 • nastavnih planova i programa osnovnog, opšteg srednjeg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja;
 • dela nastavnog plana i programa stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih (opšteobrazovni predmeti);
 • osnova vaspitnog programa;
 • programa predškolskog i osnovnog obrazovanja u inostranstvu;
 • plana udžbenika (osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih);
 • davanje stručne ocene udžbenika osnovnog i srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja, opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih (povereni posao).

Rukovodilac Centra,
Eleonora Vlahović
Adresa: Draže Pavlovića 15
Tel. 011/208-19-09, 011/208-19-11
E-mail: eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs

Vesti Centra za razvoj programa i udžbenika

null

Sektori Centra

U Sektoru se obavljaju stručni poslovi koji se odnose na:

 • pripremu osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
 • učešće u pripremi i drugih podzakonskih akata u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
 • učešće u odobravanju didaktičkih i nastavnih sredstava u predškolskoj ustanovi (shodno Zakonu o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, „Službeni glasnik RS“, br. 72/09 i 52/11);
 • pripremu nastavnih planova i programa osnovnog, opšteg srednjeg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja i dela nastavnog plana i programa stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih za opšteobrazovne predmete, u oblasti jezika i književnosti, društveno-humanističkih nauka i umetnosti;
 • pripremu osnova vaspitnog programa;
 • davanje stručne ocene udžbenika i drugih nastavnih sredstava i pomagala za osnovno, srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje i opšteobrazovne predmete za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, u oblasti jezika i književnosti, društveno-humanističkih nauka i umetnosti (povereni posao);
 • učešće u pripremi podzakonskih akata, u skladu sa članom 18. Zakona  o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Zaposleni u Sektoru za društveno-humanističke i umetničke nastavne predmete
Ime i prezime Zvanje telefon e-mail
1. dr Jadranka Milošević Rukovodilac Sektora
savetnik koordinator
011/2081-911 jadranka.milosevic@zuov.gov.rs
2. dr Zoran Knežević savetnik koordinator 011/2081-911 zoran.knezevic@zuov.gov.rs
3. Aleksandra Begović savetnik koordinator 011/2081-911 aleksandra.begovic@zuov.gov.rs
4. Jelena Milićević savetnik koordinator 011/2081-911 jelena.milicevic@zuov.gov.rs
5. mr Lela Brdar savetnik koordinator 011/2081-911 lela.brdar@zuov.gov.rs
6. Dejana Milijić Subić savetnik koordinator 011/2081-911 dejana.milijicsubic@zuov.gov.rs
7. Olivera Vejnović savetnik koordinator 011/2081-911 olivera.vejnovic@zuov.gov.rs
8. Aleksandar Marinković savetnik koordinator 011/2081-911 aleksandar.marinkovic@zuov.gov.rs
9. Bojana Jevtović savetnik 011/2081-911 bojana.jevtovic@zuov.gov.rs
10. Snežana Milošević Ješić savetnik koordinator 011/2081-911 snezana.milosevicjesic@zuov.gov.rs
11. Jelena Vićovac savetnik 011/2081-911 jelena.vicovac@zuov.gov.rs
12. Marija Milićević samostalni stručni saradnik 011/2081-911 marija.milicevic@zuov.gov.rs
13. Katarina Mićić stručni saradnik 011/2081-911 katarina.micic@zuov.gov.rs
14. mr Miroslav Marković savetnik koordinator 011/2081-911 miroslav.markovic@zuov.gov.rs
15. Aneta Kraljić Dimitrijević savetnik koordinator 011/2081-911 aneta.kraljicdimitrijevic@zuov.gov.rs
16. Mina Vesković savetnik koordinator 011/2081-911 mina.veskovic@zuov.gov.rs
17. Natalija Đoković stručni saradnik za administrativne poslove 011/2081-911 natalija.djokovic@zuov.gov.rs

Rukovodilac Sektora, Jadranka Milošević
Adresa: Draže Pavlovića 15
Telefon: 011/208-19-16
E-pošta: jadranka.milosevic@zuov.gov.rs

U Sektoru se obavljaju stručni poslovi koji se odnose na:

 • pripremu nastavnih planova i programa osnovnog, opšteg srednjeg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja i dela nastavnog plana i programa stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih za opšteobrazovne predmete, u oblasti matematičkih, prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka;
 • davanje stručne ocene udžbenika i drugih nastavnih sredstava i pomagala za osnovno, srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje i opšteobrazovne predmete za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, u oblasti matematičkih, prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka (povereni posao);
 • učešće u pripremi podzakonskih akata, u skladu sa članom 18. Zakona  o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Zaposleni u Sektoru za prirodno-matematičke nastavne predmete
Ime i prezime Zvanje telefon e-mail
1. Tatjana Mišović Rukovodilac Sektora
savetnik koordinator
011/2081-908 tatjana.misovic@zuov.gov.rs
2. Nevenka Arsenijević Majer savetnik koordinator 011/2081-911 nevenka.arsenijevicmajer@zuov.gov.rs
3. Jelena Urošević savetnik koordinator 011/2081-911 vera.bojovic@zuov.gov.rs
4. Dragana Smiljanić savetnik koordinator 011/2081-911 dragana.smiljanic@zuov.gov.rs
5. Nataša Milovanović savetnik koordinator 011/2081-911 natasa.milovanovic@zuov.gov.rs
6. Malina Popović savetnik koordinator 011/2081-911 malina.popovic@zuov.gov.rs
7. Marija Nakić savetnik koordinator 011/2081-911 marija.nakic@zuov.gov.rs
8. Natalija Đoković stručni saradnik za administrativne poslove 011/2081-911 natalija.djokovic@zuov.gov.rs

Rukovodilac Sektora, Tatjana Mišović
Adresa: Draže Pavlovića 15
Telefon: 011/208-19-16
E-mail: tatjana.misovic@zuov.gov.rs